Aus-/Fortbildungsprofil Silke Dally

  • 1993 Examen zur Physiotherapeutin an der Physiotherapieschule der Ostseeklinik Damp
  • 1998 Zertifikat "Manuelle Therapie" (268 Stunden) in der Rehaklinik Damp
  • 2006 Zertifikat "PNF" - Propriozeptive Neuromuskulär Fazilitation (Neurologie)
  • 2009 Zertifikat "Gerätegestützte Krankengymnastik/ KGG"  
  • 2012 Fortbildung "Kinesio-Taping"
  • 2014 Fortbildung "Manuelle Triggerpunkt-Therapie IMTT"